ЧНУ

Кафедра диференціальних рівнянь

факультету прикладної математики

Співробітники кафедри

Тепер на кафедрі працює 4 доктори фіз.-мат. наук, 5 доцентів, 3 асистенти.

Детальна інформація про викладачів кафедри

Підвищення кваліфікації викладачами кафедри диференціальних рівнянь

Матійчук Михайло Іванович (доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри з 1969 по 2006 рік). Автор понад 174 наукових і науково-методичних праць, з них 3 монографії. Вони присвячені дослідженню загальних параболічних крайових задач та їх застосуванню до задач дифузії,  задач з рухомими межами, оптимального керування. Науково-методичні пра­ці стосуються викладання математичних дисциплін на фізичному й факультету прикладної ма­те­ма­тики. Особливу увагу при цьому він приділяє дисциплінам спеціалізації, підготовці магістрів і спеціалістів, кандидатів наук. У 2007 році присвоєно почесне звання «Відмінник освіти України».    

Ленюк Михайло Павлович (доктор фіз.-мат. наук, професор, академік АН ВШУ). М.П.Ленюк в 1963 році закінчив кафедру диференціальних рівнянь математичного факультету. У 1967 році поступив в аспірантуру при Інституті математики НАН України. В 1971 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1993 році – докторську дисертацію Інтегральні перетворення для задач математичної фізики неоднорідних структур”. Опублікував понад 900 наукових праць, серед них – 34 монографій, 37 – препринтів та 7 – науково-методичних посібників. Під його керівництвом аспірантами та здобувачами під­готовлено і захищено 17 кандидатських дисертацій. Професор Ленюк М.П. є засновником і головним редактором  збірників наукових праць Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач”, Крайові задачі для диференціальних рівнянь”. В 2012 році нагороджений орденом Ярослава Мудрого.

Петришин Роман Іванович  (доктор фіз.-мат. наук, професор, з 2005 року перший проректор ЧНУ). З 1975 року Р.І.Петришин працював асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри. В 1981 році захистив кандидатську, а в 1995 році – докторську дисертацію Дослідження коливних систем з повільно змінними частотами за допомогою методу усереднення”. Автор понад 135 наукових і науково-методичних праць, з них три монографії, одна перекладена  англійською мовою. Наукові дослідження Петришина Р.І. пов’язані з якісною теорією звичайних диференціальних рівнянь. Ним доведені нові теореми про обґрунтування методу усереднення Боголюбова М.М. для багаточастотних гладких та імпульсних резонансних систем. Запропонований ним метод дозволив установити точні відносні порядку за малим параметром оцінки похибки методу усереднення. У 2008 році він був нагороджений державною премією України в галузі науки і техніки.

Пукальський Іван Дмитрович (доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри з 2007 року). Опублікував понад 130 наукових та науково-методичних праць,  з них одна монографія, 16 – науково-методичних посібників. Наукові дослідження присвячені побудові класів коректної розв’язності основних крайових задач для параболічних та еліптичних рівнянь з довільними степеневими особливостями та виродженнями у коефіцієнтах рівнянь і крайових умов. Отримані результати застосовано до задач оптимального керування систем, що описуються параболічними крайовими задачами з виродженнями і особливостями.

Блажевський Степан Георгійович (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). З 1988 по 2001 року працював асистентом кафедри. В 1994 році захистив кандидатську дисертацію Класичні задачі термопружності для багатошарових пластин і симетричних тіл”. Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць. Об’єктом його наукових досліджень є побудова скінченних гібридних інтегральних перетворень, що породженні диференціальними операторами Бесселя, як із спектральним  параметром та і без нього, та їх застосування до розв’язання задач квазістатики  і динаміки.

Лусте Ірина Петрівна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). З 1991 року працювала асистентом кафедри. В 1995 році захистила кандидатську дисертацію Розв’язання узагальнених динамічних задач термопружності для кусково-однорідних тіл”. Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць. Наукові інтереси Лусте І.П. стосуються проблем побудови розв’язків узагальнених незв’язних динамічних задач термопружності для кусково-однорідних об’єктів, застосування методу гібридних інтегральних перетворень, для побудови точних аналітичних розв’язків широкого класу задач математичної фізики неоднорідних структур.

Перун Галина Михайлівна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). З 1996 року працювала асистентом кафедри диференціальних рівнянь. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію Стабілізація в середньому квад­ра­тич­ному розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похід­ни­ми та пуассонівськими збуреннями”. Автор понад 67 наукових і науково-методичних праць. Наукові дослідження Перун Г.М. присвячені існуванню в середньому квадратичному розв’язків крайових задач для ліній­них та квазі­лі­ній­них стохастичних параболічних та гіперболічних рівнянь, які містять тіль­ки неперервні збурення типу вінерові процеси та процеси з мірою Пуас­сона.

Ленюк Олег Михайлович (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). З 1997-2000 рік навчався в аспірантурі. На кафедрі працює асистентом з 2000 року. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами» Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць. Об’єкт його дослідження – властивості гладких розв’язків параболічних рівнянь з оператором Бесселя дробового диференціювання та еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку у просторах основних та узагальнених функцій типу S, S¢ та W, W¢.

Лучко Володимир Миколайович (кандидат фіз.-мат. наук, асистент). З 2001 року працює асистентом кафедри. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію «Задача Коші та задача з імпульсною дією для параболічних  диференціальних псевдо диференціальних рівнянь вищого порядку по t». Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць. Вони присвячені вивченню коректної розв’язності задачі Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння та періодичним розв’язкам параболічного рівняння вищого порядку за часовою змінною з імпульсною дією.

Мельничук Лілія Михайлівна (кандидат фіз.-мат. наук, доцент). З 2004 року працює доцентом кафедри. У 1998 р. захистила кандидатську ди­сер­тацію Властивості розв’язків еліптичних та параболічних систем: су­мов­ність, нерівності Гарнака, поведінка при великих часах”. Опублікувала по­над 20 наукових і науково-методичних праць, де досліджуються задачі Ко­ші для параболічних рівнянь з необмеженими коефіцієнтами й оператором Бессе­ля.

Тупкало Іван Степанович (кандидат фіз.-мат. наук, асистент). З 2002 року працює асистентом кафедри. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію «Задача Коші та нелокальні задачі для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку». Автор біля 30 наукових і науково-методичних праць.

Ісарюк Інна Михайлівна (асистент). З 2010 року працює асистентом кафедри. Автор 11 наукових праць.

На кафедрі успішно працювали доценти Є.А.Кушнір (1953- 1996 рр.), П.П. Вчерашнюк (1956-1962 рр.), В.В.Федорук (1963-1994 рр.), Б.І.Голець (1954-1993 рр.), який довгі роки був заступником декана математичного факультету, Г.І. Готинчан (1993-2001 рр.), Я.А.Совін (1962-2002 рр.), В.В.Крехівський (1954-2003 рр.), який був деканом математичного факультету в 1968-1995 рр.

Кафедра пишається випускниками, які успішно працюють у наукових і науково-педагогічних установах України та за її межами: Лучко А.Ю., Івасишен С.Д., Гончар М.С. (м. Київ),  Романко В.К., Петрушко І.М. (м.Москва), Житарашу Н.В. (м.Кишинів), Конет І.М. (м.Кам’янець-Подільськ), Галицька Г.П., Кондур О.С. (м.Івано-Франківськ).